John Frazier

John Frazier

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Visual Effects
วันเกิด: 1944-09-23
สถานที่เกิด: Richmond, California, USA
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า:

รายการภาพยนตร์ของ John Frazier